1. Milders & Heijboer B.V. is een besloten vennootschap, welke als enig opdrachtnemer optreedt voor alle werkzaamheden, volgende uit een opdracht tot het verrichten van deze werkzaamheden door een opdrachtgever (de cliënt).

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de cliënt en Milders & Heijboer B.V. te Rotterdam, voortvloeiende uit de opdracht.

3. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op opdrachten verstrekt aan Milders & Heijboer B.V. te Rotterdam.

4. Bestuurders, aandeelhouders, (beoogde) oprichters en vennoten van een rechtspersoon of personenvennootschap zijn hoofdelijk mede aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de rechtspersoon of personenvennootschap door of ten aanzien van welke aan Milders & Heijboer B.V. enige opdracht is gegeven.

5. Indien de cliënt de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en/of bescheiden niet tijdig verschaft of in enig ander opzicht Milders & Heijboer B.V. niet in staat stelt of belemmert de opdracht uit te voeren, dan wel te kort schiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen of zulks dreigt te gebeuren, is Milders & Heijboer B.V. gerechtigd de opdracht onmiddellijk op te schorten c.q. te beëindigen zonder schadeplichtig te worden.

6. De aansprakelijkheid van Milders & Heijboer B.V. voor schade uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de uitkering waarvoor Milders & Heijboer B.V. betreffende die schade is verzekerd. In absolute zin is de verzekerde schade-uitkering maximaal € 454.000.

7. Milders & Heijboer B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van tekortkomingen van externe deskundigen of van derden die door Milders & Heijboer B.V. met instemming van de cliënt zijn ingeschakeld. Elke opdracht aan Milders & Heijboer B.V. houdt in de acceptatie van cliënt van eventuele bedingen waarbij de betreffende externe deskundigen of derden beogen hun aansprakelijkheid te beperken. Milders & Heijboer B.V. is bevoegd namens cliënt aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van genoemde derden en externe deskundigen te aanvaarden.

8. Een aansprakelijkstelling dient te zijn voorafgegaan door een bij de directie van Milders & Heijboer B.V. ingediende klacht. De klacht moet tijdig, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend, bij gebreke waarvan door Milders & Heijboer geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. De rechten op aansprakelijkstelling en eventueel schadevergoeding vervallen indien een aansprakelijkstelling niet schriftelijk is ingediend binnen één maand na de tijdige schriftelijke kennisgeving van de klacht.

9. De cliënt vrijwaart Milders & Heijboer B.V. tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die Milders & Heijboer B.V. voor de opdracht heeft verricht.

10. Milders & Heijboer B.V. blijft enig en uitsluitend auteursgerechtigde betreffende alle door haar opgestelde en/of aan de cliënt of derden verschafte stukken en dergelijke.

11. Betaling geschiedt binnen de op de facturen aangegeven betalingstermijnen en bij het ontbreken van een zodanige termijnaanduiding binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur.

12. Door Milders & Heijboer B.V. van of namens de cliënt ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste declaratie, ongeacht de door de cliënt vermelde strekking van de betaling.

13. Iedere cliënt dient aan de eisen gesteld onder de Wet identificatie bij dienstverlening te voldoen alvorens een opdracht kan worden aanvaard. Voorts dient de cliënt Milders & Heijboer B.V. op de hoogte te stellen van wijzigingen die daartoe relevant kunnen zijn.

14. Op de opdracht en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van daarmee verband houdende geschillen.

15. Alle directieleden van Milders & Heijboer B.V., alle (niet-) juridische medewerkers en andere personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn betrokken, kunnen jegens de cliënt een beroep doen op deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen de aansprakelijkheidsbeperkingen.

16. Deze algemene voorwaarden bestaan in het Nederlands en in het Engels. In geval van geschil over inhoud of strekking is de Nederlandse tekst bindend.